PRED REPUBLIKOM SRPSKOM JE NAJTEŽA GODINA DO SADA: Na naplatu stiže kreditna rata teška 1,15 milijardi KM

VIJESTI

Vlada Republike Srpske usvojila je plan o zaduživanju u narednoj godini u iznosu od 1,08 milijardi KM. Istovremeno, u narednoj godini na naplatu stiže rekordna rata javnog duga u iznosu od 1,15 milijardi KM, što znači da će novi zaduživanje u cjelosti otići na isplatu kreditnih rata.  

U RS navode da ovako visok iznos duga koji dolazi na plaćanje neće uticati na stabilnost budžeta, jer su, kako se navodi, prihodi veći od rashoda, što naravno nije tačno jer inače Vlada RS ne bi uzmala novi kredit.Kako je navedeno u saopćenju sa sjednice Vlada, sredstva koja će se obezbijediti zaduženjem biće upotrijebljena u skladu sa namjenama propisanim članom 14. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.Plan je da se u 2023. godini Republika Srpska dugoročno zaduži na domaćem tržištu za 300 miliona KM, a na međunarodnom tržištu za 780 miliona KM, s ciljem obezbjeđivanja najpovoljnijih uslova zaduživanja i najadekvatnije strukture portfolija duga, imajući u vidu preferencije troškova i rizika.Usvojen je i Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2023. godinu, u skladu sa namjenama propisanim Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama. Maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku 2023. godine može biti najviše do 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.Vlada Republike Srpske je usvojila i Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2023. godini, a kojom se odobrava izdavanje garancija Republike Srpske za zaduženja do iznosa od 500 miliona KM.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

U odluci je navedeno da ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama ne može biti viša od ograničenja propisanih Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, kojim je propisana i namjena za koje se mogu izdati garancije Republike Srpske.Trenutni javni dug Republike Srpske je 5,1 milijardu KM i nominalno je jednak dugu Federacije BIH čiji je obim ekonomije dva puta veći od onog u Republici Srpskoj.